www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Понеділок, 10 грудня 2018 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Царичанський район >> Центр надання адміністративних послуг "Альтернатива"
Положення про ЦНАП та відділ з питань надання адміністративних послуг
Версія для друку Написати листа

ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

______________ смт Царичанка №______________

Про затвердження Положення про
відділ з питань надання
адміністративних послуг
Царичанської
райдержадміністрації

Керуючись Законами України “Про місцеві державні адміністрації” (зі змінами та доповненнями), “Про адміністративні послуги” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” :

1.Затвердити Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг Царичанської райдержадміністрації , що додається.
2.Начальникові відділу з питань надання адміністративних послуг, державному адміністратору райдержадміністрації Ковбасі Н.О. привести посадові інструкції працівників відділу відповідно до Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг Царичанської райдержадміністрації і подати їх на затвердження в установленому порядку.
3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації (Ковбаса), контроль – на керівника апарату райдержадміністрації Бакуліну О.Д.Виконуюча обов’язки
голови райдержадміністрації Т.В.СМІРНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації


_________ № ________

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надання адміністративних послуг Царичанської районної державної адміністрації

1. Загальні засади


1.1 Відділ з питань надання адміністративних послуг Царичанської районної державної адміністрації (далі - Відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який забезпечує виконання покладенних на цей відділ завдань.

1.2 Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу, як постійно діючого робочого органу райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.


2. Основні завдання Відділу


Основними завданнями відділу є організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання, забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

2.1 Забезпечує виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів у сфері надання адміністративних послуг .

2.2 Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань надання адміністративних послуг у сфері господарської діяльності.

2.3 Проводить моніторинг щодо кількості наданих адміністративних послуг та інформує голову районної державної адміністрації про кількісні та якісні показники роботи Центру надання адміністративних послуг при Царичанській районній державній адміністрації.

2.4 Бере участь у підготовці звітів голові районної державної адміністрації .

2.5 Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.6 Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.7 Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.8 Систематично інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

2.9 Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.10 Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації.

2.11 Забезпечує захист персональних даних.

2.12 Забезпечує взаємодію представників суб’єктів надання адміністративних послуг та місцевих дозвільних органів.

2.13 Розробляє та вносить пропозиції щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг.

2.14 Забезпечує чіткий контроль за терміном надання адміністративних послуг центром надання адміністративних послуг при Царичанській районній державній адміністрації.

2.15 Координує дії та вимоги усіх суб’єктів надання адміністративних послуг, які беруть участь у роботі центру надання адміністративних послуг при Царичанській районній державній адміністрації.

2.16 Здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.


3. Права Відділу

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

3.1 Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2 Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

3.3 Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері надання адміністративних послуг і функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

3.4 Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.5 Виконувати іншу роботу, пов’язану із застосуванням Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та функції, які випливають з покладених на Відділ завдань.


4. Організація роботи Відділу

4.1 Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими підрозділами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, одержання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.2 Відділ складається з начальника відділу - державного адміністратора, адміністраторів.

4.3 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

4.4 Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування та освітньо – кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста.


5. Начальник відділу

5.1 Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

5.2 Очолює Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації та здійснює керівництво його роботою згідно з затвердженим Положенням про Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації.

5.3 Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

5.4 Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

5.5 Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань.

5.6 Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних розпоряджень.

5.7 Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

5.8 Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу, забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.9 Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом.

5.10 Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Державний адміністратор реалізує державну політику з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, організовує видачу суб’єктами підприємницької діяльності документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів. В процесі реалізації покладених на нього завдань:

1) Дотримується порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, встановленої ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері надання господарської діяльності».

2) Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру, формує дозвільні справи та зберігає їх згідно законодавством.

3) Здійснює консультації з питань вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру за зверненням суб’єктів підприємницької діяльності.

4) Взаємодіє з Представництвом Державної служби України з питань регуляторної політики та підприємництва та уповноваженими особами місцевих дозвільних органів.

5)Вносить відповідні записи до реєстру Центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації.


Адміністратор відділу

Призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

1) Надає суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3) Видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.
4) Забезпечує організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.
5) Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок державного бюджету.

Керівник апарату

райдержадміністрації О.Д.БАКУЛІНА


ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

03.10.2014 смт. Царичанка № Р-416/0/385-14


Про затвердження Положення
та Регламенту центру надання
адміністративних послуг
«Альтернатива» Царичанської
районної державної адміністрації


Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про адміністративні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:

1. Затвердити:

1) Положення про центр надання адміністративних послуг «Альтернатива» Царичанської районної державної адміністрації, що додається;
2) Регламент центру надання адміністративних послуг «Альтернатива» Царичанської районної державної адміністрації, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в друкованих засобах масової інформації.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Бакуліну О.Д., контроль залишаю за собою.Виконуюча обов’язки голови

райдержадміністрації Т.В.СМІРНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Царичанської
райдержадміністрації
03.10.2014 № Р-416/0/385-14
ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг «Альтернатива»
Царичанської районної державної адміністрації

1. Центр надання адміністративних послуг «Альтернатива» (далі – центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Царичанській районній державній адміністрації (далі – райдержадміністрація).

2. Центр – це постійно діючий робочий орган райдержадміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

4. Основними завданнями центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі за рішенням голови райдержадміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.
7. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора – посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації у межах штатної чисельності
Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою райдержадміністрації.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття
заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

13.З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру, утворюється відділ з надання адміністративних послуг, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Центр очолює керівник цього відділу. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Царичанської районної державної адміністрації.

14. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністратора, контролює якість та своєчасність виконання ним обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністратора;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим положенням.
15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

16. Прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється за наступним графіком: щоденно з 8-00 годин до 20-години , субота з 9-00 годин до 16-00 годин, без обідньої перерви.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.


Керівник апарату
райдержадміністрації О.Д. БАКУЛІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Царичанської
райдержадміністрації
03.10.2014 № Р-416/0/385-14РЕГЛАМЕНТ
центру надання адміністративних послуг «Альтернатива»
Царичанської районної державної адміністрації

І. Загальна частина

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг «Альтернатива» (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:
верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
стабільності;
рівності перед законом;
відкритості та прозорості;
оперативності та своєчасності;
доступності інформації про надання адміністративних послуг;
захищеності персональних даних;
раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
неупередженості та справедливості;
доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та цим регламентом.

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

1. Центр розміщується в будівлі КЗК «Царичанської районної бібліотеки» з окремим входом на першому поверсі.
На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графік його роботи.
Графік роботи центру визначений з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги». Центр працює за наступним графіком: щоденно з 8-00 годин до 20-години , субота з 9-00 годин до 16-00 годин, без обідньої перерви.
Вхід до центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями та сигнальним викликом. На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.
У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру.
Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.
Відкрита частина включає:
сектор прийому;
сектор інформування;
сектор очікування;
сектор обслуговування.
Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.
Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).
Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

3. Сектор прийому облаштовується в зоні очікування центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.
У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, інформаційний термінал, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.
Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

6. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

7. На інформаційних стендах та інформаційному терміналі розміщується інформація, зокрема, про:
найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, адресу веб-сайту, електронної пошти;
графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);
перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
строки надання адміністративних послуг;
бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;
прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;
користування інформаційним терміналом;
положення про центр;
регламент центру.
8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі. Адміністративні послуги в переліку згруповані за суб’єктами надання адміністративних послуг.

9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стендах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

10. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.
В приміщенні Центру облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Суб'єкти надання адміністративних послуг та керівник Центру проводять щорічний аналіз таких зауважень і пропозицій, за результатами яких вживають відповідні заходи.
ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

1. Царичанська районна державна адміністрація, а також керівник центру може вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це райдержадміністрацію та керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

ІV. Робота інформаційного підрозділу центру


1. Надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційним терміналом, консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі здійснює адміністратор центру.
Адміністратор центру також :
надає інформацію за усним клопотанням суб’єкта звернення, що належить до компетенції центру;
консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;
надає іншу інформацію та допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення.

2. На веб-сайті райдержадміністрації розміщується інформація, зазначена в пункті 7 розділу ІІ цього регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їздні шляхи, місця паркування та інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

3. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційному терміналі) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.
Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

V. Керування чергою в центрі

1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

2. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

3. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

VІ. Прийняття заяви та інших документів у центрі

1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяв про видачу документів дозвільного характеру здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
7. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату його складання. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу – в електронній формі.

9. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій або електронній формі.

10. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.
12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання або сканування.

13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій або електронній формі. Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

VІІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 1-13 розділу VІ цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки вхідного пакету, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:
своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;
надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.
У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

VІІІ. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій або електронній формі.
3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.
Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, опис вхідного пакета документів, лист про проходження справи та результат надання адміністративної послуги зберігається у центрі.
Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

8. Суб’єкт звернення має право на оскарження вихідного пакету документів відповідно до чинного законодавства України.

Керівник апарату
райдержадміністрації О.Д. БАКУЛІНА
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор